Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website enlightedevents.nl (verder genoemd: “de site”) besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: “de informatie”) op de site onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Alle teksten die u op de site aantreft zijn door of in opdracht van Enlighted events geschreven. Ook het beeldmateriaal is in eigen beheer vastgelegd en/of ontworpen. Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Enlighted events.

Het overnemen van teksten, fotomateriaal of andere content van deze website is verboden en strafbaar als misdrijf (art. 31 en 32 Auteurswet). Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een electronisch (computer)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en/of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Enlighted events sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Enlighted events niet aansprakelijk voor schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Aan de vermelde prijzen op de site zijn geen rechten te ontlenen. Prijzen mogen pas als bindend worden beschouwd zodra de opdracht door ons is bevestigd middels een bevestiging welke u per mail en in pdf formaat ontvangt.