Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Enlighted events zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen op al onze productwebsites.
2. Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

1. Afkoelingsperiode

Opdrachtgever kan binnen zeven dagen na de totstandkoming van de boeking schriftelijk de overeengekomen opdracht annuleren zonder opgaaf van reden en zonder enige financiële verplichting. Annuleren kan enkel middels een aangetekend schrijven. Dit schrijven dient binnen zeven dagen na de totstandkoming van de boeking door Enlighted events te zijn ontvangen. Indien een optreden korter dan 14 dagen voorafgaand aan de datum van het optreden wordt geboekt, is dit annuleringsrecht niet van toepassing.

2. Betaling van opdracht

De betaling van een levering of dienst, met uitzondering van een eventuele aanbetaling, vindt plaats voor aanvang van de levering/het optreden (contant) of uiterlijk 10 dagen voor de levering/het optreden (per bank). Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door Enlighted events kan hier van afgeweken worden.

3. Annulering

Indien opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Enlighted events. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Enlighted events bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:

Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage
Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage
Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage

Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage
Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

4. Prestaties Uitvoerder(s)

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de uitvoerder. De uitvoerder zal naar beste kunnen presteren. Uitvoerder heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer/limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen. Indien ten tijde van het optreden alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/limiter aanwezig is, zonder voorafgaand overleg en afstemming, behoudt de Uitvoerder zich het recht voor het optreden geen doorgang te laten vinden. Enlighted events behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de Uitvoerder wordt gewaarborgd.

5. Aansprakelijkheid

Iedere schade aangebracht aan geluidsapparatuur e.d. van Enlighted events zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed. Hieronder valt ook schade die is ontstaan door regen, onweer, hagel of andere weersomstandigheden, ongeacht of voldaan is aan hetgeen gesteld wordt in artikel 12. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Enlighted events kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

De LED vloeren die door Enlighted events worden geleverd zijn voorzien van een goede ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit meerdere doppen per tegel waardoor een lage belasting per dop ontstaat en dus een lage druk op de ondervloer. Bij correct gebruik geeft dit een optimale bescherming voor de vloer waarop de LED vloer geplaatst wordt. Enlighted events aanvaard echter geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat aan de vloer waarop de LED vloer wordt gelegd. Het is altijd aan de klant en/of eigenaar van de ruimte om te beoordelen of de vloer zonder extra maatregelen geplaatst kan worden óf dat een extra bescherming tussen de ledvloer en de ondervloer noodzakelijk is. Betreden van de LED vloer door de aanwezigen is voor eigen risico.

6. Veiligheid

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de uitvoerder(s).

7. Buma en Sena

Opdrachtgever vrijwaart Enlighted events voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van Artiest worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over het optreden van Artiest.

8. Oponthoud

Indien de uitvoerder op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

9. Schadevergoeding

Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,–, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting.

10. Recht van reclame

Indien een contractant meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 5 werkdagen na afloop van het optreden per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant. Na deze periode vervalt elk recht op reclame.

11. Aanwezigheid van trappen of een lift tussen de laadlosplaats en de speelplek en loopafstand

De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium dient vooraf door Opdrachtgever aan Enlighted events te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium zal extra sjouwhulp (minimaal 2 personen) door Opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van het optreden.

Indien er geen extra sjouwhulp voorzien is door Opdrachtgever kan de opdracht mogelijk niet worden uitgevoerd. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever blijven echter onverminderd van toepassing. Indien er voorafgaand aan een optreden en/of na afloop geen sjouwhulp aanwezig blijkt zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht van minimaal € 350. Indien door het ontbreken van deze sjouwhulp voor Enlighted events extra kosten ontstaan of derde partijen kosten in rekening brengen die indirect een gevolg zijn van de ontstane situatie, zullen deze kosten ook worden doorbelast en is opdrachtgever verplicht ook deze te voldoen. De beoordeling of er adequate sjouwhulp aanwezig is ligt ten alle tijden bij Enlighted events.

In het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift tussen de laadlosplaats en de speelplek is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Er dient wel melding gemaakt te worden dat de spullen via een lift moeten en de lift dient aan de volgende eisen te voldoen: de minimale afmetingen van een lift moet 90x125x125cm (bxhxd) zijn. De deur moet minimaal 80 centimeter breed zijn. De lift moet een hefvermogen van minimaal 350 kg hebben. Ook worden er in dit geval extra kosten in rekening gebracht.

Indien de afstand laad/losplaats en de plaats waar de artiest het optreden zal verzorgen een langere afstand betreft dan 25 meter of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf door de opdrachtgever aan de artiest en aan Enlighted events te worden gemeld, er zal dan extra sjouwhulp worden ingehuurd. Let op, grind of kinderkopjes worden niet beschouwd als deugdelijk verhard, er dient een verharde vlakke ondergrond te zijn. Voor deze extra sjouwhulp zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest of bij Enlighted events. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

12. Voorzieningen op de plaats waar de artiest optreed.

Bij optredens in feesttenten en openlucht draagt de Opdrachtgever zorg voor een wind- en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de speelplek. Opdrachtgever zorgt tevens dat de speelplek verwarmd is en dat het podium deugdelijk is. De plaats waar de artiest het optreden verzorgt dient minimaal 2,4 meter vrije hoogte te hebben (dit in verband met het opbouwen van licht en geluid).

13. Gebruik apparatuur door derden

Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de Opdrachtgever voor stukjes, liedjes, etc. is enkel toegestaan na overleg vooraf.

14. Voorzieningen

De plaats waar de artiest/dj het optreden verzorgt dient binnen te zijn of indien buiten van een degelijke overkapping voorzien te zijn. Er dient een stroomvoorziening te zijn van twee vrije groepen van 16 ampère.

15. Speciale voorwaarden bij de huur van de verlichte dansvloer

Voor de huur van een dansvloer gelden naast de reeds gemelde voorwaarden de volgende speciale voorwaarden. De ondergrond waar de vloer geplaatst moet worden dient verhard en volledig egaal te zijn. De toegang tot de plaats waar de vloer dient te worden geplaatst dient volledig verhard en vrij te zijn van drempels, trapjes/treden of andere obstakels te zijn die het transport van de flightcases waarin de vloer wordt vervoerd zou kunnen hinderen. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is kan dit tot gevolg hebben dat de vloer niet geplaatst kan worden. Dit verandert niets aan de verplichtingen van de opdrachtgever. Het is niet toegestaan om op de vloer te roken. Schade die aan de vloer ontstaat door een smeulende sigaret, sterretjes of andere brandende dan wel sterk verwarmde items is ten alle tijde volledig voor rekening van de opdrachtgever. Betreden van de dansvloer geschiedt altijd op eigen risico.

16. Gebruik van consumpties

Opdrachtgever dient te zorgen voor minimaal 2 consumpties per persoon per uur voor alle personeelsleden van Enlighted events, vanaf het moment van aankomst tot het moment van vertrek (ook tijdens op- en afbouw). Indien gewenst dient opdrachtgever tevens zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht.

17. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Breda.